За нас

 

 

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА НА  ЧИТАЛИЩЕ

 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  "СВЕТЛИНА"

гр. / С. ВЕДРИНА,           общ. ДОБРИЧКА,          обл. Добрич

 

I.                  ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧИТАЛИЩЕТО

 

1.     Наименование

НЧ "СВЕТЛИНА"

2. Седалище на читалището или читалищното сдружение

с. ВЕДРИНА, общ. ДОБРИЧКА, обл. ДОБРИЧ

 

За / ново разкрити читалища и източник на

първоначално финансиране /

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Телефон за контакти / вкл. код /

0885 681 709и чрез кметството - 05717-37705717-377

Факс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Електронна поща   vanya_ya@abv.bg

3. Клонове

в да    Tне

4. Име на лицето представляващо читалището

                                   Димитър Русев Иванов ... ... ... ... ... ... ....

Председател на читалището

... ... ... ... ... ... ... ... ... Димитър Русев Иванов ... ... ... ... ... ... ... ....

Секретар на читалището Ваня Янкова Хеге

Библиотекар Ваня Янкова Хеге

Брой, длъжности и образование на щатните служители в читалището

/ Към на датата на попълване карта настоящата информационна /

1,5 бр. / 0,5 читалищен секретар-средно образование, 0,5 библиотекар средно образование, 0,5 чистач-средно образование /

 

5. ЕИК по БУЛСТАТ000843552

Промени по т. 1-5

Снимка на читалището

 

 

 

II.               ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО

 

Брой население 705

 

Социална и етническа структура на населението

Деца и учащи - 86

Пенсионери -387

Работещи- 86

Безработни-202

Етнически състав  турци - 339, българи -366

Основен поминък на населението

Земеделие, животновъдство и строителство

Наличие на културно-исторически паметници и туристически забележителности

 в да            T не

Наличие на учебни заведения в населеното място

 T да            в не

Наличие на други читалища в населеното място

вда             T не

 

 

 

 

Наличие на информационни, интернет или административно-информационни центрове в населеното място

T да            вне

Друго

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

 

ІІІ. СГРАДЕН ФОНД

 

Наличие на собствена, или предоставена за безвъзмездно ползване, Сграда на читалището

T да            вне

Материална читалището база на  

Обща площ - М2 : 688 м ²... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Зали - брой:             5 бр.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Кабинети - брой:      1бр... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Сграден фонд (вид, състояние): МАСИВНА СГРАДА НА 2 ЕТАЖА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, Има нужда от незабавен ремонт на покрива

Последно извършени ремонтни дейности: 2007-2008 год .- вътрешно

боядисване

Друго... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

 

IV. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

 

Школи, кръжоци, клубове по изкуствата

/ Посочете какви /

в да            T не

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Езикови курсове

в да             T не

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Други разкрити форми

 T да            вне

Хор за автентични песни и   Група за автентични обичаи

Форми на участие и изява в местни, регионални, национални и / или международни фестивали и конкурси.

/ Посочете какви /

     Участниците в хорът и групата за автентични обичаи са предимно жени на пенсионна и пред пенсионна възраст и няколко мъже.

     Песните които се изпълняват са автентични, лазарски, седенкарски, жътварски и др.

      Групата за автентичен фолклор съществува от 1999 год. и е пресъздала следните обичаи: "Бабин ден", "Първа брачна нощ", "Бъдни вечер",            "Външна седянка" и "Жътва".

Участията за 2009 година на групите при читалището в местни,

регионални и национални фестивали са:

По традиция празнувахме - "Бабин ден", "Трифон Зарезан", Деня на самодеецаи "Първа пролет".

На 27 февруари "Час по безсмъртие" Тържествено честване годишнината

от Освобождението и Денят на любителското народно творчество. Рецитал

от учениците / от първи до четвърти клас /, викторина, групата при

читалището се представи с подходящи песни. На всички присъстващи

подарихме мартеници по повод Първи март

За Денятна жената - Читалищното настоятелство организира тържество

за жените от село Ведрина.

Участие на кулинарен фестивал - "Пъстра трапеза на гости на ... Моя град". получихме грамота.

       Участие в пролетни празници - "Добруджа обич моя" посветени на празника на община Добричка в село Тянево-грамота за участие на самодейният колектив.                                                                                                                                    

      Участие на НАЦИОНАЛНИ ФОЛКЛОРНИ ПРАЗНИЦИ СМОЛЯН 2009 - ГРАМОТА НА ХОР ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР.                                                                                                                 

      Участие на Самодейният колектив в празника на Община Добричка, Дебрене грамота за участие и парична награда.                                                                            

     Участие на Празник на плодородието - "Света Марина"-грамота за участие и парична награда.

Със Сдружение за развитие на деца "Слънчице" Народно читалище е партньор по проект "Куклите на баба в моите игри" към Национален фонд "Култура", проекта беше одобрен.

 

 

V. БИБЛИОТЕКА

 

Наличие на библиотека

T да            вне

Библиотечен фонд / брой библиотечни единици /     

... ... ... 12 086... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Брой читатели

... ... ... 53... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Наличие на читалня, фондохранилища

в да            Tне

Наличие на старопечатни издания

в да            T не

Наличие на интернет връзка в библиотеката

в да            T не

Наличие на интернет връзка в читалището

 Tда            вне

Наличие на компютърна и размножителна техника в библиотеката

/вид, брой/

... ... ... Не... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Наличие на компютърна и размножителна техника в читалището

/ Вид, брой /

Две компютърни конфигурации и многофункционално устройство "Canon PIXMA MP 150"

Автоматизация на библиотеката / софтуер /

... Не... ... ... ... ... ... ..

 

VІ. АРХИВНИ ДОКУМЕНТИ

 

Наличие на архивни сбирки, колекции с историческа стойност

/ Посочете какви /

в да              Tне

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

/ При наличие на обособени сбирки или колекции с историческа стойност се попълва - Приложение 1 /

 

 

VІІ. ФИНАНСИРАНЕ

 

Държавна субсидия

 Tда            вне

Размер / Посочва се за на годината попълване на информационната карта /

... ... ... ... ... 7 300 лева... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Субсидия от общинския бюджет

Tда            вне

Размер / Посочва се за на годината попълване на информационната карта /

... ... ...               2 700 лева... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Собствени приходи

T да            вне

Размер / Посочва се за на годината попълване на информационната карта /

... ...                 1 415,00 лева... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Приходи от защитени проекти

 Tда            вне

Размер / Посочва се за на годината попълване на информационната карта /

... ... ...            2 000,00 лева / От проекти към МК /

Спонсорство

Tда            вне

Размер / Посочва се за на годината попълване на информационната карта /

... ... ... ...          700,00 лева... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Приходи от наеми

в да            T не

Размер / Посочва се за на годината попълване на информационната карта /

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Други

в да             T не

Размер / Посочва се за на годината попълване на информационната карта /

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

 

 VІІІ.  ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОПИТ НА ЧИТАЛИЩЕТО

 

Опит на читалището в предоставяне на административни, информационни и консултантски услуги на населението

в да            Tне

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Опит на читалището в разработване и осъществяване на инициативи / проекти за общностно / местно развитие

в да            Tне

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Участие на работещите в читалището в обучения през последните години

Tда              вне

Програма ФАР ТГС Румъния-България -2006 по проект: ТРАС ГРАНИЧНОТО ПАРТЬОРСТВО - пътят за обществено развитие

Достъп до актуална информация, касаеща читалищната дейност и начин за набавянето й

 Tда            вне

В голяма степен от общинската администрация в лицето на Стефан Узунов      иот интернет

 

 

Ниво на партньорство и сътрудничество с общинска администрация и бизнеса

Tда            вне

... ... ... ... Много добро... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Ниво на партньорство и сътрудничество с бизнеса и НПО

в да             T не

 

Насоченост на дейността на читалището

¨ Социална

¨ Информационна

T Културна

¨ Образователна

    ¨ Друга

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Необходимост от

¨ Информационни услуги

T Консултантски услуги

         ¨ Организационни услуги

         ¨ Друго

 

 

 

Дата на попълване на информационната карта

 

12.01.2010  година

 

Изготвил:

            Ваня  Янкова  Хеге-читалищен секретар

 

 

Димитър Русев Иванов, Председател

Тодорка Петрова Маринова -Зам.председател

Мара Димитрова Василева-Член

Костадин Станев Мутафов, Член

Йорданова Дякова Любка, Член

Our users

Here you can describe a typical user and why this project is important to them. It is good to motivate your visitors so that they come back to your website.